Loading...
vru

“เตรียมความพร้อมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร”

วันที่ 28 พฤศจิการยน พ.ศ.2562 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม สสร. 302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
#rajabhatlovecommunity
#www.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *