Loading...
newsvru

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานEdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานEdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือในวาระต่างๆ โดยมีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมเพื่อทราบ เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน EdPEx  และแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ณ ห้องประชุม 409 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *