Loading...
vru

“การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2564”

วันที่ 17 มิถุนายน 2564
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธาน “การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 6/2564” ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์  และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *