Loading...
newsvru

ประชุมกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประธานการประชุมกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในวาระต่างๆ ณ ห้องเจ้าฟ้า อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *