Loading...
newsvru

อบรมคู่มือการใช้งานระบบบริหารด้านงบประมาณ งานการเงิน บัญชีและพัสดุ

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เข้ารับการอบรมคู่มือการใช้งาน ระบบบริหารด้านงบประมาณ งานการเงิน บัญชี และพัสดุ (หน่วยงาน/คณะ) โดย บริษัท เจ -บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *