Loading...
vru

“การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564”

วันที่ 18 มิถุนายน 2564
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธาน “การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 6/2564” ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *