Loading...
vru

“การอบรมระบบ HRM”

“การอบรมระบบ HRM”

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการอบรมระบบ HRM โดยในการอบรมมีทั้งบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม SCC 504 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *