Loading...
vru

“กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฎิบัติที่ดี (VRU KM Day 2021)”

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฎิบัติที่ดี (VRU KM Day 2021) “การยกระดับการจัดการความรู้ สู่มาตรฐานสากล (KM ISO 3040 : 2018) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruptive” ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ ZoomMeeting
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *