Loading...
vru

การประชุม สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *