Loading...
vru

“ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5/2564   ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3  อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

#Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Yieldsสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *