Loading...
vru

“การประกวดโครงการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพเพื่อค้นหา Best Practice”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกวดโครงการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพเพื่อค้นหา Best Practice  ณ ห้องสตูดิโอนิเทศศาสตร์ ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ ZoomMeeting

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *