Loading...
vru

“ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน Quick Win Project และ U2T Hackathon 2021”

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี และ ผศ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน Quick Win Project และ U2T Hackathon 2021 ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ >> https://bit.ly/3BS4qQx
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *