Loading...
vru

“ประชุมสัมมนา เรื่อง บัณฑิตพันธุ์ใหม่กับการปรับตัวหลังยุคโควิด”

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี ร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง บัณฑิตพันธุ์ใหม่กับการปรับตัวหลังยุคโควิด ผ่านโปรแกรม ZOOM
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *