Loading...
vru

“การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาพัฒนาคน/บุคลากร ครั้งที่ 4/2564”

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาพัฒนาคน/บุคลากร ครั้งที่ 4/2564 (ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting)
ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่>>> https://bit.ly/3BWgyA1
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *