Loading...
vru

“การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 13/2564”

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 13/2564 (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T) (ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting) ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่>>> https://bit.ly/3jnglh9
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *