Loading...
vru

“กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ”

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ และร่วมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่บุคลากรในหน่วยงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ >> https://bit.ly/3A4odL8
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *