Loading...
vru

การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 7/2564

“การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 7/2564
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *