Loading...
vru

“การประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8/2564”

วันที่ 10 สิงหาคม 2564
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8/2564  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *