Loading...
vru

“การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564”

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564  โดยมีคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สมเด็จพระศรีนครินทร์
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *