Loading...
vru

“คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

วันที่ 18 สิงหาคม 2564

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุม “คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

#A_Adaptive_ปรับตัวได้ดี_พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields_สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#rajabhatlovecommunity

#www.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *