Loading...
vru

“การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564”

วันที่ 20 สิงหาคม 2564

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธาน “การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 8/2564” ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *