Loading...
vru

“ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ครั้งที่ 8/2564 “

วันที่ 23 สิงหาคม 2564
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการ “ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ครั้งที่ 8/2564 ”  ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *