Loading...
vru

“ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2564”

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการ “ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2564”
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *