Loading...
newsvru

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 25 สิงหาคม 256 นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยในวันนี้มีคณะ หน่วยงาน ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ 3 หน่วยงานได้แต่ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น โดยจัดการประชุม ผ่านระบบZoom ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *