Loading...
vru

“การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ครั้งที่ 9/2564”

วันที่ 27 กันยายน 2564
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Meeting
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *