Loading...
vru

การถ่ายทอดทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดีเป็นประธานการถ่ายทอดทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “SUSTAINABLE VRU มหาวิทยาลัยแห่งความสมดุล และยั่งยืน” ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *