Loading...
vru

“คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564”

วันที่ 29 กันยายน 2564
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุม”คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564″ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Meeting
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *