Loading...
vru

“การรับส่งงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี”

วันที่ 1 ตุลาคม 2564
การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ ระหว่าง นางนงลักษณ์  สมณะ กับ นางนิธิวดี  ตั้งจันทร์สุข “ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี”  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *