Loading...
newsvru

ประชุมระบบบริหารด้านงบประมาณ งานการเงินและบัญชี

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ได้ชี้แจงการใช้งานระบบบริหารด้านงบประมาณ งานการเงิน บัญชีและพัสดุ (หน่วยงาน/คณะ) โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหาร ด้านงบประมาณ งานการเงิน บัญชีและพัสดุ ให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบ เพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกัน และสอบถามถึงปัญหา เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข โดยจัดการประชุม ณ ห้องปฏิการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *