Loading...
newsvru

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว ครั้งที่ 7/2564 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในวาระต่างๆ โดยมีวาระในเรื่องข้อมูลรายงาน UI Green Metric 2021 โมเดลการจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการรถจักรยานให้ยืมใช้ในมหาวิทยาลัย การทำแบบฟอร์ม รายงานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง การดำเนินการสร้าง QR code ไม้ยืนต้น รายงานค่าใช้ไฟฟ้าและเชื้อเพลิง รายงานปริมาณขยะมูลฝอย โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล รายงานคุณภาพน้ำเสีย รายงานจำนวนรถยนต์ในมหาวิทยาลัย โดยจัดการประชุม ณ ห้องประชุม SLB 603 อาคารเรียนรวมสังคม ชั้น 6 และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *