Loading...
vru

การประชุมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเพื่อวางแผนการตรวจประเมินในระบบ TQA Amart Ex

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ร่วมประชุมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเพื่อวางแผนการตรวจประเมินในระบบ TQA Amart Ex แบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมรับรอง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *