Loading...
vru

“ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 20 ปี”

วันที่ 27 ตุลาคม 2564
ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย  เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี  รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์  อ.ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดี  และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2565-2569) แผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *