Loading...
newsvru

อบรมการถอดบทเรียนการเรียนการสอน รูปแบบ Active Learning

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps และยกระดับนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน  ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2564 สำหรับครูระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร ประถมศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *