Loading...
Latest news
vru

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทร และมูลนิธิอาจารย์อวยพร เปล่งวานิช

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทร และมูลนิธิอาจารย์อวยพร เปล่งวานิช ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร
#www.vru.ac.th
#http://pr.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *