Loading...
vru

“การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง”

วันที่ 20 ธันวาคม 2564
ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างระบบบริหารด้านงบประมาณงานการเงิน บัญชี และงานพัสดุ (ERP)  ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนคร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *