Loading...
newsvru

บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 งานส่งเสริมสุขภาพ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับสภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ตั้งแต่ เวลา 9.00-15.00 น. ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *