Loading...
vru

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30น.ผศ.ดร.เจษฏา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร กรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร กรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *