Loading...
vru

“สร้างสุข ส่งเสริม สามัคคี สดใส รวมใจวิทย์วไลย”

วันที่ 23 ธันวาคม  2564

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “สร้างสุข ส่งเสริม สามัคคี สดใส รวมใจวิทย์วไลย” ประจำปี 2564  ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ หาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *