Loading...
vru

“ครอบครัวลูกเจ้าฟ้า 65”

วันที่ 24 ธันวาคม 2564
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “ครอบครัวลูกเจ้าฟ้า 65” (กิจกรรมปีใหม่) Merry Christmas & Happy New Year 2022  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ (Zoom meeting)   ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 อาคารเรียนรวมสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *