Loading...
vru

ART CAMP ค่ายศิลปะ ป.1-5 แผนการเรียน English Program

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30น. ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานโครงการ ART CAMP ค่ายศิลปะ ป.1-5 แผนการเรียน English Program ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *