Loading...
vru

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2565  ร่วมกับ ผศ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ,อ.ศิริพร จิระชัยประสิทธิ ,อ.ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่ ,ผศ.ดร.อัญชัญ ยุติธรรม รองอธิการบดี ณ ห้องประชุม 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *