Loading...
vru

“โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดการขอรับรองมาตรฐาน ISO 30401”

วันที่ 24 มกราคม 2565

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้วอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดการขอรับรองมาตรฐาน ISO 30401 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อ.ดร.อัจฉรา  คำอักษร จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ณ ห้องประชุม scc504 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#Visionaryเป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์

#Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์

#Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Yieldsสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#AcceptanceandFriendlinessเป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *