Loading...
vru

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้วอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคาร 100ปี สมเด็จพระสรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *