Loading...
vru

“การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565”

วันที่ 24 มกราคม 2565

นายศานิตย์ นาคสุขศรี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *