Loading...
vru

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “EdPEx”

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “EdPEx” ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยออนไลน์ผ่านระบบ  Zoom Meeting ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *