Loading...
newsvru

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่3/2565

วันที่ 3 มีนาคม 2565 รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล ประธานคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่ 3/2565 โดยมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ รายงานการทาบทาม นายทิวา ดอนลาว เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *