Loading...
newsvru

ประชุมหัวหน้างานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 16 มีนาคม 2565 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองธิการบดี ประธานการประชุมหัวหน้างานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *