Loading...
newsvru

ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 17 มีนาคม 2565 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในวาระต่างๆ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *