Loading...
vru

กิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน จากการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ GPAS 5 Steps

วันที่ 28 มีนาคม 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน จากการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ GPAS 5 Steps ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *