Loading...
newsvru

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 8 เมษายน 2565 นางปัทมาวดี จีรังสวัสดิ์ ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 โดยมีวาระการประชุม แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง การรับบริจาคทุนการศึกษา การจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในวาระต่าง ทั้งในระบบออนไลน์ และในห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *